PALIATIVNÍ PÉČE

PALIATIVNÍ MEDICÍNA
se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.

Moderní paliativní péče:

  • se neodvrací od nevyléčitelně nemocných, ale chrání jejich důstojnost a klade hlavní důraz na kvalitu života dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění
  • je založena na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu na nemocného člověka, a zahrnuje proto v sobě lékařské, psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty
  • vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení
  • zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných, nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých
  • nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka
  • vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající a že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a nesmyslným utrpením

Mobilní paliativní péče
Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) představuje komplexní odbornou službu, poskytovanou multidisciplinární týmem. Je alternativní nabídkou k institucionalizované péči pro nevyléčitelně nemocné lidi na konci života, kteří si přejí strávit poslední měsíce a týdny doma, v kruhu svých nejbližších.

Multidisciplinární tým poskytuje služby nejenom nemocnému člověku, ale taky lidem, kteří o něj pečují a mají jej rádi. Tým se snaží vidět člověka v jeho celistvosti, v celém jeho životním příběhu, naplnit všechny jeho potřeby a vytvořit prostor k důstojnému dožití. Díky odborné kvalifikaci lékařů, sester a dalších členů týmu je možné, aby doma tímto způsobem mohli do konce života žít i pacienti s komplikovanými symptomy, kteří by jinak museli poslední část života trávit na akutním lůžku v nemocnici.

Jednotliví členové týmu (lékaři specializováni na léčbu bolesti, zdravotní sestry, terénní sociální pracovníci, psychoterapeut, dobrovolníci, duchovní), se různou měrou zapojují do péče o nemocného dle jeho zdravotních a lidských potřeb a do podpory blízkých.

Lékařská a ošetřovatelská péče je poskytována 24 hodin denně, což umožňuje nestabilním pacientům vyžadujícím častou lékařskou a sesterskou intervenci být doma. Nejčastěji se jedná o onkologické pacienty se širokou variabilitou symptomů.

V zahraničí se někdy tento typ péče označuje jako domácí hospitalizace . Podle velikosti týmu je v denní péči 10 až 15 nemocných s průměrnou dobou péče 30 dní.

V současné době tento typ péče nemá legislativní ukotvení, není hrazen ze zdravotního systému a ze strany státu chybí podpora rodin a blízkých, kteří pečují o své nemocné.

Tabuizace umírání a smrti je v naší společnosti stále značná, lidem chybí zkušenosti s umíráním, mají strach z péče, nevědí, co je čeká a kdo jim doma s umírajícím pomůže.

Dostupnost toho typu péče je proto dnes malá, v ČR funguje pouze několik málo mobilních specializovaných týmů, které se potýkají s existenční nejistotou a rozvoj dalších je za současné situace nesmírně obtížný.

Jedním z dlouhodobých cílů je pomoci vytvořit v naší zemi podmínky pro poskytování paliativní péče v domácím prostředí, kde si většina z nás přeje zemřít. Základem pro tuto práci bylo vytvoření pracovní skupiny, jejímž cílem je shromažďovat podklady pro jednání se státními a dalšími institucemi, koordinovat snažení jednotlivých vznikajících mobilních hospiců a stavět na jejich zkušenostech. Vytvoření sítě těchto zařízení v naší zemi by bylo jedním z moudrých kroků v rámci snah zlepšit situaci umírajících lidí a jejich blízkých. Podpora tohoto typu péče je pro stát nesporně ekonomicky výhodná, lidem přinese jistotu, že si mohou zvolit místo, kde chtějí končit život a v neposlední řadě nás to zařadí mezi vyspělé státy, kde je tento typ péče podporován, realizován a vítán.

www.cestadomu.cz   |   www.paliativnimedicina.cz