PŘÍSPĚVKY, LÁZNĚ, PRŮKAZY

INVALIDITA

Invalidita je nově vymezena jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry poklesu pracovní schopnosti pojištěnce zákon o důchodovém pojištění rozlišuje 3 stupně invalidity.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Žádost o invalidní důchod může podat na úřadu OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) dle místa trvalého bydliště:

  • oprávněná osoba,
  • opatrovník oprávněné osoby (jejíž svéprávnost byla omezena v takovém rozsahu, že není schopna v této věci samostatně právně jednat).
  • Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

Po podání žádosti je nezbytné vyšetření zdravotního stavu pacienta svým praktickým lékařem, současně je nutné doložení veškerých vyšetření specialistou.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Příspěvek se poskytuje osobám starším jednoho roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti

2 000 Kč
STUPEŇ I (lehká závislost) – Osoba se považuje za závislou,jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti

4 000 Kč
STUPEŇ II (středně těžká závislost) – jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti

8 000
STUPEŇ III (těžká závislost) – jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti

11 000
STUPEŇ IV (úplná závislost) – jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti

O příspěvek na péči se žádá místně příslušném Úřadě práce , příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoli osobě, která péči zajišťuje. Žadatel je povinen se podrobit sociálnímu šetření a následně vyšetření zdravotního stavu nejčastěji svým praktickým lékařem.

Průkaz osoby se zdravotním postižením OZP, příspěvek na zvláštní pomůcku( u osoby s těžkou tělesnou, sluchovou, zrakovou, mentální vadou) , osoba zdravotně znevýhodněná více na www.cssz.cz

LÁZNĚ

Lázeňská péče může být poskytnuta jako komplexní, plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění a příspěvková, kterou pojišťovna hradí pouze částečně..

Komplexní lázeňská péče

V rámci komplexní zdravotní péče pojišťovna hradí celodenní stravování, ubytování, všechna lékařská vyšetření i léčebné úkony. Komplexní lázeňská péče je poskytována například po těžkých operacích, vážných úrazech, některých chronických chorobách atd. Praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře vystaví Návrh na lázeňskou péči. Tento návrh musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny, u které je žadatel o lázeňskou péči pojištěn. Revizní lékař posoudí, zda jsou splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká skutečnost. V případě, že je návrh schválen, je odeslán přímo do lázeňského zařízení, které je doporučeno v návrhu. Pokud má právě volný termín, vyrozumí pacienta doručením předvolání nejpozději do pěti dnů před dnem nástupu k lázeňské léčbě.

Platnost návrhu je 1 měsíc od data vystavení, jedná se o tzv. první stupeň naléhavosti nebo platí 3 měsíce v případě druhého stupně naléhavosti.
Délka pobytu závisí na diagnóze, nejčastěji trvá lázeňský pobyt 21 nebo 28 dní (prodlužuje lékař lázní). Pokud si pacient platí sociální pojištění, je mu na dobu lázeňského pobytu vystavena pracovní neschopnost.

Příspěvková lázeňská péče

Na žádost pacienta a doporučení od odborného lékaře vystaví praktický lékař Návrh na lázeňskou péči, který opět schvaluje revizní lékař. Pacient si sám vybírá lázeňské zařízení, termín a finanční podmínky. V případě, že revizní lékař návrh schválí, hradí pojišťovna pouze smluvně sjednaná lékařská vyšetření a léčebné procedury.

Platnost tohoto návrhu je 6 měsíců od data vystavení. Na lázeňský pobyt je potřeba si vzít dovolenou nebo neplacené volno. Více informací na www.lecebne-lazne.cz.

 

PRŮKAZY

Řidičský průkaz

Lékařská prohlídka a vydání lékařského posudku se provádí v 65 , 68 letech a dále každé 2 roky, termín prohlídky by měl být k datu narození nebo měsíc před.

Zákonem byla zavedena také povinnost podrobit se dopravně-psychologickému vyšetření pro žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E před zahájením výkonu činnosti a poté nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Potravinářský průkaz

Průkazem lékař stvrzuje, že pacient není nakažen žádnou infekční nemocí, je zdravotně způsobilý práce s potravinami a byl seznámen se základními hygienickými předpisy

Zbrojní průkaz

Je nutné vyšetření zdravotního stavu pacienta se zaměřením na duševní poruchy, užívání psychotropních látek, poruchy chování, vyšetření zraku, sluchu a jiná onemocnění vylučující bezpečné používání zbraně. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let; zbrojní průkaz lze vydat na základě posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let. Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do následujících skupin:
A – ke sběratelským účelům
B – ke sportovním účelům
C – k loveckým účelům
D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
E – k ochraně života, zdraví nebo majetku
F – k provádění pyrotechnického průzkumu